چهارشنبه, 7 فروردين 1398
عنوان : برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت نهم دی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 
ساعت : ۸:۲۳:۳۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

                        برگزاری مسابقات ورزشی

 

بمناسبت حماسه نهم دیماه بین کارکنان ادارات شهرکوهسار باتصویـب شـورای فـرهنگ عمـومی شـهرکوهسـار و میزبانی شـهرداری واحـد تربیت بدنی شـهرداری کوهسار با بـرگزاری یک دوره مسا بقـا ت تنیـس روی میز در محل فرهنگســرای شـهر بمناسبت حـما سـه 9 دی بین چنـدین تن از کارکـنان ادارات طی  دو روز و چندین مسـابقه چهره قهـرمان این دوره شنا خته شد که در فینال مســابقات آقای مـهدی نظـــم ده معـاونـت حـوزه خـدمات شـهری شـهرداری کوهسـار برتر از سایر رقیبان به قهرمانی رسید.بازگشت                   
 
5.1.0.0
V5.1.0.0